Obecné články > GDPR

GDPR


Autor: Ondřej Svoboda


16. 11. 2022


 

Tento web nepoužívá žádné marketingové ani analytické cookies.

Informace o mně

Správcem osobních údajů je Ondřej Svoboda (dále už jen správce), IČO 17587506, trvalé bydliště Havlíčkova 954, 29301 Mladá Boleslav

Kontaktní email: ondrej@svoby.eu

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů mých klientů (dále jen zákazník), kteří mě kontaktují.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje
Na těchto webových stránkách je přítomen jak můj e-mail, tak mé telefonní číslo. Na telefonu mě nemusíte vždy zastihnout - preferuji emailovou komunikaci. Pro technicky zdatnější jedince jsem dostupný na XMPP.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů zákazníka splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy, že: budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracovávání osobních údajů, umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pro nabídku mých služeb využívám především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo. Na těchto webových stránkách je přítomen poptávkový formulář. Data z tohoto formuláře jsou odesílána pouze na jednu z mých e-mailových adres.

Pro zajištění zákaznické podpory využívám údaje o Vašem jméně, e-mailu a telefonu.

Zdroje osobních údajů
Přímo od klientů - objednávka přes formulář
Při kontaktu skrze e-mail
Při kontaktu skrze telefon
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, korespondenční a fakturační adresa) a údaje umožňující kontakt s klientem (telefonní číslo, emailová adresa)
Údaje zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta, návštěvníka (fotografie zaslané za účelem zpracování jeho objednávky)
Antispamová ochrana
V zájmu ochrany před zneužíváním formuláře je uchovávána každá IP adresa, ze které jsou prostřednictvím formuláře odesílána data na server. Z takové IP adresy je po dobu 12 hodin znemožněno odesílání dalších dat pomocí formuláře. Data o IP adresách, ze kterých byl formulář odeslán, jsou pravidelně mazána a nejsou předávána třetím stranám.

Kategorie klientů
Návštěvníci a klienti webu svoby.eu
Zákazníci, jež si objednali služby přímým kontaktem (e-mailem, telefonem, či osobně)
Kategorie příjemců osobních údajů
Správce
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu tří let od posledního kontaktu, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud není uvedeno jinak.

Předání osobních údajů třetím stranám
K Vašim osobním údajům mám přístup pouze já jako správce

Dále využívám služeb a aplikací zpracovatelů, která data ochraňují a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Seznam.cz - mail server
Vultr (prezentace vyvíjeného produktu) - poskytovatel virtuálních výpočetních jednotek, k prezentaci vyvíjeného produktu jsou vždy používány pouze ty se sídlem v EU
Způsob hostingu finálního produktu je vždy předmětem dohody
Data zpracovávám výhradně v EU

Jak dlouho data zpracovávám
Ondřej Svoboda zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení objednaných služeb. Ze zákona Ondřej Svoboda následně uchovává některé údaje (jméno a příjmení, kontakt, fakturační adresa) obsažené v účetních dokladech.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti se zpracovním osobních údajů se můžete obrátit na správce a požadovat:

Informace ohledně zpracovaných osobních údajů, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů krome správce
Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech
Přístup k údajům, které jste správci poskytli. V případě uplatnění tohoto práva Vám správce potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje byly zpracovány.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případech aktuálních údajů může správce správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, či doplnění osobních údajů), jestliže se domníváte, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud správce již nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek správce Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte správce prostřednictvím emailu. Rád Vám vyhoví.


Bezpečnost
Správce dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že Ondřej Svoboda, jež zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi klienty a mnou.

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 16.11.2022